VEDTÆGTER

Modeljernbaneklub, drejeSKIVEn.

 Vedtægtsændring nummer 5.
 


§ 1.      Navn og formål:

Foreningens navn er Modeljernbaneklubben drejeSKIVEn.

Den har til formål at samle og udbrede kendskabet til modeltog og modelanlæg m.v.

Klubbens hovedanlæg udføres i HO.

Foreningen har hjemsted i Skive kommune.

 

§ 2.      Medlemmer:

Som medlemmer kan optages personer med interesse i modeljernbane.

Man er fuldgyldigt medlem, når kontingent er rettidigt indbetalt. Der betales forud for en halv/hel sæson. Senest én måned efter indmeldelse skal kontingent være indbetalt.

Udmeldelse af foreningen foregår skriftlig til bestyrelsen til kontingentperiodens udgang.

Eksklusion af et medlem kan ske, såfremt handlinger og adfærd strider mod foreningens formål og ordensregler.

 

§ 3.      Bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen er sammensat af formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Derudover vælges 2 bestyrelsessuppleanter samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Foreningens bestyrelse holder møde efter behov.

 

§ 4.       Regnskab:

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.

 

§ 5.      Tegningsret:

Foreningen tegnes af formanden eller et flertal af bestyrelsen.

 

§ 6.      Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den skal afholdes i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel via mail.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Valgbarhed til bestyrelse: Medlemskab af foreningen i minimum én måned samt minimumsalder 18 år.

Bestyrelsen eller 25% af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med 10 dages varsel. Indkaldelsen skal være skriftlig og skal angive dagsorden.

 

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen må der ikke være kontingentrestancer.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 

             1. Valg af dirigent.

             2.  Formandens beretning.

             3. Godkendelse af formandens beretning.

             4.  Fremlæggelse af regnskab.

             5.  Godkendelse af regnskab.

             6.  Behandling af indkomne forslag.

             7.  Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

             8.  Valg

                   a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

                      Alle medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

                 b.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Disse vælges for 1 år.

                  c.  Valg af revisor. Denne vælges for 1 år.

                  d.  Valg af revisorsuppleant. Denne vælges for 1 år.

             9.  Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen skal bestyrelsen på første møde konstituere sig med formand, kasserer og sekretær.

 

§ 7.        Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan på en generalforsamling vedtages, når skriftligt forslag er formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og på generalforsamlingen godkendes med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

 

 § 8.      Sikring / forsikring:

Bestyrelsen drager omsorg for, at der tegnes forsikring i et anerkendt forsikringsselskab til sikring af klubbens effekter (f.eks. inventar, modelanlæg, kørende materiel, software, elektronik, maskiner, værktøj og lagerbeholdninger m.v.).

Medlemmers effekter (f.eks. kørende materiel, software, elektronik, maskiner og værktøj o.lign.), der forefindes i klubbens lokaler eller anvendes i forbindelse med udstillinger m.v., er IKKE dækket af denne forsikring.

 

§ 9.       Repræsentation m.v.:

Principielt anvendes klubbens midler ikke til repræsentation eller gaver i forbindelse med medlemmers og medlemmers families fødselsdage, sølv- eller guldbryllup eller andre højtideligheder samt i forbindelse med sygdom og hospitalsindlæggelser.

I forbindelse med alvorlig sygdom og/eller længerevarende hospitalsophold kan der dog vises opmærksomhed af mindre økonomisk omfang efter bestyrelsens valg og skøn.

 

§ 10.    Ejendomsret:

Inventar, bygningsmodeller, kørende materiel, spor-, havne- og vejanlæg, dekorationer, elektronik, software, el-arbejde, reparations- og renoveringsarbejder m.v., som klubbens medlemmer har bidraget til anskaffelsen eller fremstillingen af, forbliver klubbens ejendom.

 

§ 11.     Foreningsophør:

            

Eventuelt forslag om foreningens ophør skal behandles på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst ¾ af de fremmødte skal stemme for opløsning.

 

Inventar, løsøre, banenedbrydning etc. sælges til højestbydende, og sammen med foreningens pengemidler overføres dette til godgørende formål efter den afgående bestyrelses beslutning.

 

På grund af modelanlæggets historiske og kulturelle værdi, er det en forudsætning, at mulighederne for en eventuel videreførelse som udstillingsanlæg, museum eller lign. er nøje undersøgt, før der gennemføres en nedbrydning og salg af anlæg og løsøre.

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 23. marts 2010.

Ændringer vedtaget på generalforsamling den 21. marts 2012.

Ændringer vedtaget på generalforsamling den 19. marts 2014.

Ændringer vedtaget på generalforsamling den 23. marts 2016.

Ændrinder vedtaget på generalforsamlinf den 9. sept. 2020.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 23. marts 2022

 

 

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her